• Logistikk ledelse BLOGGEN
  • Logistikk ledelse BLOGGEN

  • Home
  • Blogg
  • Ikke lett å være lojal bruker av jernbanen

Ikke lett å være lojal bruker av jernbanen

Denne bloggposten handler om jernbanens punktlighetsutfordringer og det skinnegående godet på bane

Ikke lett å være lojal bruker av jernbanen

Geir Berg, Logma

Jeg skrev i fjor høst en artikkel i Logistikk & Ledelse med overskriften «tid for supply chain redesign i Osloregionen». Formålet er å sette mer fokus næringslivets transporter enn det som har vært vanlig i LOGMA regi.


Transportørene på skinner har hatt mange sinte og fortvilte kunder i vinter. Til tross for at milliardene drysser inn i banesektoren på et historisk høyt nivå er det fortsatt et stykke igjen til målsettingene om punktlighet og regularitet innfris. Når snø og kulde slipper taket er det vårflommer og solslyng som blir bekymringen. Punktlighetsstatistikken fra Bane NOR viser at 77 % av persontogene til/fra Oslo S i rushtidstrafikken har vært i rute hittil i år, mot et mål på 86 %. Godkjent punktlighet er et avvik på inntil 4 minutter fra oppsatt avgangs- eller ankomsttid. 23 % av persontogene i rushtrafikken har derfor vært mer enn 4 minutter forsinket.


Avvikene i persontrafikken er likevel småtterier sammenlignet med utfordringene for den skinnegående godstrafikken mellom landsdelene. Her har punktligheten ved ankomst hittil i år vært 63 %, mot et mål på 80 %. Godkjent punktlighet for godstrafikken er inntil 6 minutter tidsavvik fra planlagt ankomsttid. 53 % av togene har hatt avgang med ønsket punktlighet fra Alnabru. Statistikken fra Bane NOR sier ingenting om antall kansellerte godstog eller antall tog som har bommet på planlagt ankomsttid med én time eller mer.


Moderne Transport kan berette at Posten Bring, DB Schenker og PostNord varsler betydelige erstatningssøksmål. Som følge av sentraliseringen av lagerstrukturen fraktes mesteparten av detaljhandelsvarene på tog over natta fra Oslo, der lastebilen står klar til å bringe varene videre til butikkene i Trøndelag, Hordaland eller Rogaland på morgenkvisten når toget ankommer. Ved forsinkelse blir hele forsyningskjeden forsinket. Butikkene kan i verste fall gå tomme for varer som følge av at toget ikke ankommer som forventet.


Dessverre er ikke utfordringene for det skinnegående godset «kun» et værproblem som kommer og går. Banesektoren presses av stadig bedre veier, internasjonalisering av transportnæringen og tilrettelegging for modulvogntog i stor skala. Operatørene taper penger og har ikke reinvesteringsevne for kunne komme opp på ønsket nivå. Omtrent alle statlige investeringer i banesektoren retter seg mot kortreist persontrafikk i byregionene i henimot 20 år framover, til liten glede for de lange banetransportene mellom landsdelene. Moderne Transport reiser et berettiget spørsmål om containertrafikken på bane mellom landsdelene vil overleve. I så fall kommer det ca. 2000 lastebiler til i veinettet mellom landsdelene i Sør-Norge per døgn (YDT). Det kan bli som i den grenseoverskridende trafikken mellom Norge og Sverige der banenettet har vært forsømt i årevis. Lastebiltrafikken over grensen har økt med ca. 4 % per år siden 2000. I samtlige europaveier gjennom Oslo øker andelen tunge kjøretøyer. Karavanene av lastebiler og varebiler i veinettet kan fort bli en realitet i flere fylker enn på E6 gjennom Østfold dersom det skinnegående godset fortsetter å tape markedsandeler til transportene på gummihjul.

Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Tif. 67 52 60 10 E-post: post@logma.no
Sekretariat samt kurs og konferansearrangør: Quality Norway AS