Vi i logistikkgruppen på Handelshøyskolen BI vil med dette få invitere bedrifter til å komme med forslag til masterprosjekter for avgangsstudentene for studieåret 2015/2016. Prosessen med å velge tema og bedrift for masterprosjektene starter nå i vår for studentene som tar Master i “Logistics, Operations and Supply Chain Management”. Studentene skal registrere prosjekt første gang 2. mai 2015, og har leveringsfrist 1. september 2016.
Masterstudiet er et to-årig program, og studentene gjennomgår et krevende studieopplegg med både analytiske, metodiske og matematiske fag. I tillegg jobber de med ulike evalueringsformer som prosjektbeskrivelser, kvantitative og kvalitative eksamensformer. Studentene er derfor godt rustet til å ta fatt på prosjekter/problemstillinger av alle formater innen ulike områder av faget (innkjøp, transport, distribusjon), fra ulike bransjer, på ulike nivåer (strategisk, operative) og med ulike metoder (kvantitative, kvalitative). Arbeidsspråket for masterstudiet og -oppgavene er engelsk.
Masteroppgaven kan ta utgangspunkt i en konkret logistisk problemstilling i en bedrift. Samarbeidet med studentene innebærer at bedriften forplikter seg til å bidra med data og informasjon til oppgavene, og hjelper studentene med å finne frem til relevante personer å intervjue og holde kontakten med. Avhengig av ambisjon for prosjektet kan dette være tidkrevende, men vil gi tilsvarende nytteeffekt og resultater for bedriften. I noen tilfeller kan det være aktuelt at studentene oppholder seg i bedriften under arbeidet. Prosjektene kan også gi synergier i forhold til eventuell rekruttering etter at prosjektene er avsluttet.
Studentene har en fast veileder fra faglig stab som støtter både teoretisk og metodisk gjennom prosjektperioden. Prosessen støttes også gjennom et fast veiledningsopplegg fra BI, med seminarer og oppfølgingsmøter. Veileder deltar gjerne på møte med bedriften hvis det er hensiktsmessig.
Per i dag har vi en studentgruppe på Master på ca. 25 og de kan være inntil to studenter per gruppe. Vi ser for oss at det blir i størrelsesorden 15-18 oppgaver.
Ta kontakt med undertegnede dersom et masterprosjekt kan være av interesse. Vi skal også avholde møte hvor bedriften kan komme og presentere problemstillingen.
Med vennlig hilsen
Førsteamanuensis Bente Flygansvær, Gruppeleder logistikk Institutt for Strategi og Logistikk
E-post: bente.flygansvaer@bi.no Tlf.: +47 46 41 04 67